Skip to content
Home » News » UK Visa

UK Visa

  ประเภทของ UK Visa

  • วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ 
  • สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอังกฤษและสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่สหราชอาณาจักรได้ เช่น สกอตแลนด์ (Scotland, เวลล์ (Wales) และ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland)

  เอกสารที่ต้องใช้

  • แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าอังกฤษ 1 ชุด โดยให้กรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วน
  • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด (หากมี Passport เล่มเก่า ให้เตรียมมาด้วย)
  • ใบสมัครคำร้องขอวีซ่า และ ใบนัดหมายที่จองคิวนัดไว้กับ VFS UK
  • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาว 2×2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
  • เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (หากมี) / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)
  • เอกสารรับรองการทำงาน
  • หลักฐานทางการเงิน (สมุดบัญชีเล่มจริง โดยมีรายการฝากย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พร้อมกับสำเนาย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทุกหน้า
  • แผนข้อมูลแผนการเดินทาง (Itinerary)
  • หลักฐานยืนยันที่พักอาศัยในอังกฤษ
  • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • หลักฐานประกันการเดินทางโดยมีวงเงินขั้นต่ำ 2,000,000 บาท

  หลักฐานสำคัญ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

  • ค่าธรรมเนียมราชการวีซ่า จำนวน £115 หรือ ประมาณ 5,200* บาท
  • ค่าบริการยื่นวีซ่า จำนวน 2,700 บาท 
  • ค่าเก็บข้อมูลไบโอเมทริก แสกนลายนิ้วมือ ประมาณ 900 บาท
  • *ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงิน ณ วันที่ชำระค่าธรรมเนียม

  ระยะเวลา

  ใช้เวลาเตรียมเอกสาร, อัพโหลดเอกสารเข้าระบบ โดยรวมใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน หลังจากนั้นรอผลพิจารณาจากสถานทูตฯ ประมาณไม่เกิน 15 วันโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอวีซ่า ณ ช่วงเวลานั้น