Skip to content
Home » News » New Zealand Visa

New Zealand Visa

  ประเภทของ New Zealand Visa

  • วีซ่านิวซีแลนด์ เพื่อ ท่องเที่ยว / เยี่ยมเยือน (New Zealand Visitor Visa) : สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยี่ยมเยือนนิวซีแลนด์ โดยพำนักได้นานสุด 9 เดือน

  เอกสารที่ต้องใช้

  • รูปถ่ายวีซ่านิวซีแลนด์ : โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายสี ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว (สำหรับการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ ออนไลน์ รูปถ่ายจะต้องมีขนาดไฟล์อยู่ที่ 500KB – 3MB)
  • แบบฟอร์มขอวีซ่านิวซีแลนด์ : สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว จะใช้เป็นแบบฟอร์ม Visitor Visa INZ 1017
  • หลักฐานทางการเงิน : สำหรับวีซ่านิวซีแลนด์ ทางสถานทูตจะขอดู Bank Statement ซึ่งต้องแสดงรายการทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Garantee หรือ ใบรับรองทางการเงินจากธนาคาร
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และ พี่พัก : ไม่ว่าจะขอวีซ่านิวซีแลนด์ ออนไลน์ หรือ เดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ยื่น ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองตั๋วเที่ยวบิน และ พี่พักตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์มาด้วย
  • ประกันการเดินทาง (Medical Insurance) : ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมี หรือ ได้ทำประกันการเดินทาง 
  • แผนการท่องเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์
  • เอกสารส่วนตัวอื่นๆ : ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, และ ใบหย่า (ถ้ามี)

  หลักฐานสำคัญ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์ปัจจุบันอยู่ที่ 5,750 บาท หรือ ประมาณ NZ$246
  • ค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่นวีซ่า จะแบ่งเป็น 1.) Handling fee จำนวน 550 บาท และ 2.) Courier Fee จำนวน 50 บาท
  • ค่าบริการยื่นวีซ่า จำนวน 2,500 บาท

  ระยะเวลา

  รอผลการพิจารณาคำขอวีซ่า ประมาณ 25 วันทำการ