Skip to content
Home » News » Chinese Visa

Chinese Visa

  ประเภทของ Chinese Visa

  • วีซ่าท่องเที่ยวจีน ใช้เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

  เอกสารที่ต้องใช้

  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  • ใบจองที่พัก / โรงแรม
  • หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (ในกรณีที่ทำวีซ่าธุรกิจ)
  • หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ในกรณีที่ทำวีซ่าธุรกิจ)
  • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ: 15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา และควรใส่เสื้อสีตัดกับสีขาว พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต และอย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)

  หลักฐานสำคัญ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

  • ค่าธรรมเนียมราชการวีซ่า
  • การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
  • การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
  • ค่าบริการยื่นวีซ่า จำนวน 2,000 บาท 

  ระยะเวลา

  ใช้เวลาเตรียมเอกสารพร้อมยื่นใช้ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน