Skip to content
Home » Visa

Visa

New Zealand Visa

  ประเภทของ New Zealand Visa เอกสารที่ต้องใช้ หลักฐานสำคัญ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ระยะเวลา รอผลการพิจารณาคำขอวีซ่า ประมาณ 25 วันทำการ

  Chinese Visa

   ประเภทของ Chinese Visa เอกสารที่ต้องใช้ หลักฐานสำคัญ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ระยะเวลา ใช้เวลาเตรียมเอกสารพร้อมยื่นใช้ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 

   UK Visa

    ประเภทของ UK Visa เอกสารที่ต้องใช้ หลักฐานสำคัญ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ระยะเวลา ใช้เวลาเตรียมเอกสาร, อัพโหลดเอกสารเข้าระบบ โดยรวมใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน หลังจากนั้นรอผลพิจารณาจากสถานทูตฯ ประมาณไม่เกิน 15 วันโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอวีซ่า ณ ช่วงเวลานั้น 

    Mexican Visa

     ประเภทของ Mexican Visa  เอกสารที่ต้องใช้ หลักฐานสำคัญ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ระยะเวลา ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ใช้เวลาเตรียมเอกสารและนัดสัมภาษณ์กับสถานทูตฯ โดยรวมใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน

     Schengen Visa 

      Schengen Visa ประเภทของ Schengen Visa  เอกสารที่ต้องใช้ หลักฐานสำคัญ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ระยะเวลา วีซ่าเช้งเก้นนั้นใช้การยื่นผ่านตัวแทนรับยื่นวีซ่า โดยขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศปลายทาง โดยรวมใช้เวลาในการเตรียมเอกสารและนัดคิวสัมภาษณ์ไม่เกิน 7 วัน หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เนื่องจากจะมีการเก็บรอยนิ้วมือและถ่ายรูป ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ และ ประเทศปลายทางที่ต้องการจะไป

      การทำ Australian Visa 

       ประเภทของ Visa เอกสารที่ต้องใช้ เอกสารที่เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอตรวจเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ *ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงิน ณ วันที่ชำระค่าธรรมเนียม ระยะเวลา การยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียใช้เวลาเตรียมเอกสารและกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ไม่เกิน 7 วันรวมวันที่ยื่นข้อมูลเข้าระบบ ทางสถานทูตฯ ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 7 – 14 วัน

       การทำ Visa USA

        การทำ Visa USA ประเภทของ Visa เอกสารที่ต้องใช้ เอกสารที่เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอตรวจเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ระยะเวลา การยื่นวีซ่าอเมริกา ใช้ระยะเวลาเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลรายละเอียดไม่เกิน 7 วันทำการ และในส่วนของการนัดสัมภาษณ์จะขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เราเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งคิวในการเข้ารับการสัมภาษณ์จะค่อนข้างแน่นทุกวัน อย่างไรก็ตามทางเพจจะเช็คคิวหลุดในการสัมภาษณ์ให้ทุกวันและแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป